Lovgivning med hensyn til salg

Når et hus sælges, er det lovpligtigt at have et gyldigt energimærke. Alle bygninger over 60 m² skal energimærkes inden ibrugtagning.

Et hus, der sælges skal have et gyldigt energimærke. Det er sælgers ansvar at sørge for energimærkningen. Energimærkningen er en lovpligtig del af ejendommens papirer, som køber skal gøres bekendt med, inden aftalen indgås.

Ved salg ved ejendomsmægler af en bolig eller ejerlejlighed, skal sælger forud for annoncering af sælgers ejendom udlevere energimærkning til ejendomsmægleren.

Hvis en køber af en ejerlejlighed, ikke har fået udleveret ejendommens eller ejerlejlighedens energimærkning inden indgåelse af salgsaftalen og sælgeren ikke efter påkrav har udleveret energimærkningen. Er køber berettiget til at lade energimærkning udarbejdes for ejerforeningens regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist.

Ejerlejlighed/andelsbolig

Det er lovpligtigt at fremlægge en energimærkning, når en ejerlejlighed skal sælges. Energimærkning udarbejdes for hele ejendommen, hvor der er tale om etageejendomme. Hvor der er tale om, at de enkelte lejligheder alene er adskilt ved lodret skel, eller hvor der er tale om fritliggende boligenheder, kan energimærkning udarbejdes for den enkelte boligenhed. Det samme gælder hvor et boligfællesskab er organiseret i en andels- eller anpartsforening eller lignende.

Ejerforeningen, andelsforeningen eller anpartsforeningen er ansvarlig for at stille en gyldig energimærkning til rådighed. Ejer man en lejlighed, kan man således til enhver tid kræve, at ejerforeningen stiller en gyldig energimærkning for ejendommen til rådighed uden beregning.

Energimærkets indhold

 1. En vurdering, der viser hvor store energiudgifter,
  der er ved boligen –
  for eksempel til olie, gas, fjernvarme, el og vand.
  Husets energimæssige tilstand vises på
  en farveskala med skalaværdier fra A til G –
  ligesom det kendes fra fx køleskabe og energimærkning skalavaskemaskiner, hvor A er en bolig med et lavt energiforbrug og G er en bolig med et højt energiforbrug.
 2. Et besparelsesforslag, der viser hvilke forbedringer,
  det kan svare sig at gennemføre på boligen.
  Besparelsesforslaget viser også, hvor meget
  man kan mindske energiudgifterne,
  hvis man foretager forbedringer af boligen med ekstra isolering eller energivinduer f.eks.

Gyldighed
Energimærkets gyldighed står på mærkets forside. Energimærket må gerne genbruges,

når huset skal sælges igen; blot det sker indenfor gyldighedsperioden.

Hvilke bygninger skal energimærkes?

 • Enfamilieshuse og række,- kæde eller dobbelthuse
 • Bygninger med ejerlejligheder
 • Bygninger med andelsboliger, anparter og aktier i boligfællesskab
 • Bygninger til udlejning eller bygninger med lejeboliger.

Ved salg af en ejerlejlighed, anpart eller andelsbolig er det ejer-, anparts- eller andelsboligforeningen, der skal betale for energimærkningen og stille den til rådighed for sælger.

Ejendomme over 1000 m² skal energimærkes ved salg, udleje eller overdragelse.

Hvilke bygninger skal ikke energimærkes?

Undtagelser – Nogle bygninger er dog fritaget for energimærkning. Det er bl.a.:

 • Bygninger, der anvendes til gudstjenester og andre religiøse formål
 • Sommerhuse
 • Kolonihavehuse
 • Garager/carporte
 • Udhuse
 • Fritliggende bygninger med et samlet etageareal på under 60 m²
 • Bygninger, der efter aftale mellem parterne skal rives ned efter salg
 • Bygninger, der er fredede

Du kan læse mere om energimærkningen her: Brochure – Energimærkning