Energimærkning af Erhverv og boligforeninger

Vi har konsulenter tilknyttet som besidder de fornødne kompetencer til at energimærke store bygninger, som kræver et stort energimærke. Energimærket udføres af energikonsulenter med certifikat til at udføre energimærker på bygninger der er større end 500m².

Store bygninger såsom flerfamiliehuse, lejlighedskomplekser eller erhvervsbygninger, er det lovpligtigt at kunne fremvise en gyldig energimærkning af bygningen inden den annonceres eller hvis bygningen sælges eller udlejes.

Få en grundig gennemgang af driften af bygningen, bygningens teknik samt bygningens isoleringsmæssige forhold.

Gennemgangen afsluttes med en energimærkningsrapport med en karakter fra A til G.

Hvem skal bruge et stort energimærke?

Det er typisk administratorer af store ejendomme, erhvervsejendomme og flerfamiliehuse.

Det kan også være bestyrelser i andels- og ejerforeninger eller ejere af udlejningsejendomme.

Ejerlejlighed/andelsbolig

Hvis en køber af en ejerlejlighed, ikke har fået udleveret ejendommens eller ejerlejlighedens energimærkning inden indgåelse af salgsaftalen og sælgeren ikke efter påkrav har udleveret energimærkningen. Er køber berettiget til at lade energimærkning udarbejdes for ejerforeningens regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist.

Det er lovpligtigt at fremlægge en energimærkning, når en ejerlejlighed skal sælges. Energimærkning udarbejdes for hele ejendommen, hvor der er tale om etageejendomme. Hvor der er tale om, at de enkelte lejligheder alene er adskilt ved lodret skel, eller hvor der er tale om fritliggende boligenheder, kan energimærkning udarbejdes for den enkelte boligenhed. Det samme gælder hvor et boligfællesskab er organiseret i en andels- eller anpartsforening eller lignende.

Ejerforeningen, andelsforeningen eller anpartsforeningen er ansvarlig for at stille en gyldig energimærkning til rådighed. Ejer man en lejlighed, kan man således til enhver tid kræve, at ejerforeningen stiller en gyldig energimærkning for ejendommen til rådighed uden beregning.

Hvornår skal offentlige bygninger energimærkes?

  • 60-250 m2 – Bygningen skal have et gyldigt energimærke, hvis den skal sælges eller udlejes.
  • Over 250 m2 – Bygningen skal altid have en gyldig energimærkning, også selvom den ikke skal sælges eller udlejes. Energimærket udløber efter 10 år. Forny mærket, inden perioden udløber.
  • Over 1.000 m2 – Hvis bygningen ikke ændrer anvendelse, er det oplagt at energimærke med faktisk forbrug, hvis kravene herfor er opfyldt.
  • Salg eller udlejning – Hvis I sælger eller udlejer mere end 25 % af bygningen, skal I altid energimærke med beregnet forbrug.

Gyldighed
Energimærkets gyldighed står på mærkets forside. Energimærket må gerne genbruges, når huset skal sælges igen; blot det sker indenfor gyldighedsperioden.

Energimærket har en gyldighed på 10 år, fra indberetningsdatoen.

Du kan læse mere om energimærkningen her: Brochure – Energimærkning